Strafproses / Disciplinary Procedure

DIE STRAFKAART

 

Die volgende sal ten opsigte van die strafkaart geld:

  • Naam van die leerder en die datum van die oortreding.
  • Die aard van die oortreding.
  • Die strafkaart moet deur die onderwyser en die leerder onderteken word.
  • Die leerder het die reg om te appelleer. Indien hy/sy die strafkaart teken, verloor hy/sy die reg tot appel. Die leerder moet dieselfde dag appelleer.

 

Wit strafkaart: 200 strafpunte - Die leerder sal 'n brief ontvang met 'n afskeurstrokie wat terug aan die graadhoof besorg moet word. Wanneer 500 punte bereik word, begin die strafproses (tug).

Rooi strafkaart: 200 strafpunte - Die leerder sal 'n brief ontvang. Die skoolhoof besluit of die leerder moet begin met 'n tugproses.

Blou stafkaart: Ernstige oortredings -  Onmiddellike skorsing. 'n Brief word aan die leerder uitgereik wat die ouers inlig oor die datum en tyd wanneer die leerder voor die Beheerliggaam verskyn.

 

Dit is ook belangrik dat u kind aan die netheidsreëls voldoen. Maandae, Woensdae en Vrydae MOET die leerder skoolklere (akademiese drag) aanhê. 'n Netheidsstrafkaart word uitgereik en na 5 oortredings word daar ook 'n brief aan u uitgereik. 'n Leerder wat ook aanhoudend laat is vir skool (5 keer) volg dieselfde prosedure. Dit is belangrik om die reëls van die skool na te kom en ons vra u as ouers se samewerking om vir u kinders selfdissipline te leer.

THE PENALTY CARD

 

The following will be relevant with regards to the penalty card:

  • Name of the learner and the date of the transgression.
  • The nature of the transgression.
  • The penalty card has to be signed by the teacher and the learner.
  • The learner has the right to appeal. If the learner signs the penalty card, he/she loses that right. The learner has to appeal on the same day that the punishment card was issued.

 

White penalty card: 200 demerits- You will receive a letter with an attached letter that needs to be given back the next day. When 500 demerits are reached, the disciplinary process begins.

Red penalty card: 200 demerits- You will receive a letter. The principal will decide if the learner needs to start the disciplinary process.

Blue penalty card: Serious offences. Immediate expulsion and a letter will be sent home with the learner. The letter is a notice to the parents and learner of the date and time for appearing in front of the SGB.

 

It is important that the student follows the neatness rules. Monday, Wednesday and Friday they HAVE to wear academic clothes. A neatness penalty card will be given to the learner. After 5 transgressions the learner will also receive a letter to give to the parents. A learner that is habitually late will also follow the same process. (5 transgressions-letter). It is important to follow the rules and we need parents’ assistance in teaching students self-discipline.

Search