Skoolgelde

 Bedrag Bedrag sal aan u gekommunikeer word.  Gelde is maandeliks betaalbaar vir 11 maande (Januarie tot November)

Korting Wanneer volle skoolgeld voor die einde van Februarie betaal word, word ‘n korting van een maand se skoolgeld gegee.

 

Betaling/Payment:

 

 • Skoolgelde is betaalbaar voor die sewende van die maand.
 • Receipts will be given for all cash or credit card payments.
 • Kaartfasiliteite is beskikbaar by die finansiële beampte.
 • Tjeks moet uitgemaak word aan Hoërskool Bloemfontein.
 • No pre-dated cheques allowed.
 • Skoolgeld is ook betaalbaar d.m.v. ‘n debietorder. 
 • Debietordervorms moet elke jaar voltooi word en voor 31 Januarie by die finansiële beampte ingedien word.  Wanneer u kind die skool verlaat, moet die debietorder by die finansiële beampte van die skool gekanselleer word.
 • School fees can be paid using the Internet.  All internet payments must have your child’s names and surname as reference, as well as what the payment is for.
 • Met alle busgeld wat via die internet betaal word, moet u asb. u kind se naam en van asook busnommer as verwysing gebruik.

 

Bank besonderhede:

 

Rekeningnaam \ Account name: 

Hoërskool Bloemfontein

Bank:

ABSA

Tipe Rekening \ Account type:

Tjekrekening \ Cheque account

Rekeningnommer \ Account number :

470420049

Takkode \ Branchcode:

334134

Verwysing \ Reference:

Kind se naam en van \ Child's name and surname

 

Please indicate on fax payment what payment is for e.g. schoolfees, busfees, etc.

 

State:

 • Eerste state word einde Januarie uitgestuur en die laaste state einde November. 
 • Accounts are sent via e-mail.
 • U word vriendelik versoek om seker te maak dat u korrekte e-pos adres by die skool geregistreer is. 

 

Agterstallige rekeninge/Accounts in arrears:

 • Agterstallige rekeninge, 90 dae en ouer, word sonder enige vooraf kennisgewing aan die invorderaars oorhandig vir die volle bedrag van die jaar. 
 • Any arrangements regarding accounts that are in arrears, must be made in writing at the financial office of the school.
 • Indien u enige reëlings met die skool getref het met betrekking tot die afbetaling van rekeninge en dit nie nakom nie, sal u agterstallige rekening onmiddelik aan die invorderaars oorhandig word.  
 • Applications for exemption of school fees must be handed in at the financial office, in writing, no later than the last school day in February.
 • Aansoeke om vrystelling van die betaling van skoolgelde word skriftelik gedoen en by die finansiële beampte van die skool ingehandig, NIE LATER as die laaste skooldag in Februarie nie.  

 

Finansiële Beamptes

 • Mev. Ilse van der Merwe
 • Mev. Christene Jacobs (Finansiële Assistent)

 

Busgelde/Bus fees

 • Slegs hoërskoolleerders se busgeld sal by die hoërskool ontvang word.
 • Dates for payments and cost of bus fees will be communicated to you. 
 • Indien u op die 15de wil betaal, moet u skriftelike reëlings by die skool tref.
 • Busvervoer is ‘n diens wat ons aan ons ouers lewer en kan opgeskort word.   Bus transport is a service rendered to parents and can be terminated.
 • Leerders se vervoer is onderhewig aan: Gedrag & Betaling van die busgeld.

Search