COVID-19 procedures

Beginsels van effektiewe bekamping van COVID-19 verspreiding

Principles of effectively preventing the spread of Covid-19

 • Bly tuis as jy siek is.
  Stay at home if you are ill

 • Nies en hoes in jou elmboog
  Sneeze or cough in your elbow

 • Was jou hande gereeld en deeglik
  Wash your hands frequently and thoroughly

 • Maak oppervlakke gereeld skoon
  Clean surfaces your touch frequently

 • Vermy enige fisiese kontak met ander mense
  Avoid any physical contact with other people

 • Sosiale afstand moet gehandhaaf word
  Social distance must be kept at all times

 • Dra ‘n masker. Personeel en leerders sal verplig word on spesifieke maskers te dra
  Wear a mask.  It will be compulsory for learners and staff to wear specific masks that adhere to Covid-19 regulations

1)    Voor skool/ Before school starts in the morning

·        Binne hekke gesluit

·        Inside gates will be locked

·        Leerders beweeg deur die klein hekkie

·        Learners move through the small gate when entering the school grounds

·        Wanneer die klok agtuur lui vergader die leerders op die teerblad alfabeties. Veilige afstand. SMT verantwoordelik vir die proses

·        When the bell rings at eight o’clock, learners assemble on the tarmac in alphabetical order.  Keep a safe distance from others.  SMT responsible for the process.

·        Die volgende prosesse word hanteer

1)    Register

2)    Neem van temperatuur van elke leerder en dit word aangeteken.

NB. Leerders wie se temperatuur te hoog is word hanteer volgens protocol

 

3)    Kontroleer of elke leerder ‘n masker op het en hande word ontsmet.

4)    Maak ‘n opname van leerders wat siek voel. Indien ‘n leerder simptome het moet protokol gevolg

The following will be done during this process

1)    Register

2)    Take every learner’s temperature and record it on class list

NB:  Learners whose temperature is too high, are handled in accordance with national protocols

3)    Make sure that every learner wears a mask and sanitise their hands

4)    Make a list of learners who fell ill.  If a learner has any Covid-19 related symptoms , the necessary protocols will be followed.

·        Leerders beweeg deur die saal na die klasse. Skoene moet ook ontsmet word.

·        Learners now move  through the hall to their respecrive classes.  Shoes will also be sanitised.

·        Leerders moet onmiddellik in die klas inbeweeg. Hande word weer ontsmet.

·        Learners must go into their classes immediately. Teachers will wait for them at the classes and will sanitise their hands before they enter and sit down.

·        Leerders sit elke dag op dieselfde plek.

·        Learners will sit at the same place every day.

·        Leerders mag nie voor en na pouse deur die binne hekke gaan nie. Indien hulle kantoor toe kom moet hulle die deur by Mev Jacobs gebruik.

·        Learners will not be allowed to go through inside gates before and after break.  If they have to go to the office they must use the door near Mrs Jacobs’ office.

·        Binne hekke ten alle tye gesluit.

·        INSIDE GATES WILL BE LOCKED AT ALL TIMES

2)    Wisseling van klasse/ Moving between classes

·        Leerders wissel slegs vir keuse vakke.

·        Learners will only move around between classes when they have choice subjects

·        Veilige afstand moet gehandhaaf word.

·        A safe distance must be adhered to at all times

·        Personeel moet buite die klasse wees met die wisseling.

·        Staff must be outside when learners move between classes

·        Personeel wat af is volgens rooster, beman die badkamers.

·        Staff members who do not have classes, will be stationed at the bathrooms according to the timetable

·        Leerders moet in die klasse wees as die tweede klok lui.

·        ALL learners MUST be in their classes when the second bell rings

·        Leerders se hande moet by die badkamers en die klasse ontsmet word.

·        Learners’ hands must be sanitised at the bathroom and all classes they enter

·        Personeel moet seker maak dat leerders ten alle tye ‘n masker dra. Dit geld ook vir die personeel.

·        Staff members must ensure that learners wear masks at all times and this also applies for all staff members

·        Geen praktiese LO klasse nie.

·        There will be NO practical or LO classes

·        Klasse moet ontsmet word na elke periode as daar verskillende leerders in die klas was.

·        Desks must be sanitised after every period if there are different learners in the class

 

3)    Verlaat van klasse/ Leaving class

·        Badkamers. Beperkte hoeveelheid word toegelaat. Personeel wat af is volgens rooster, beheer dit.

·        Bathrooms:  Only a limited number of learners will be allowed in the bathroom.  Teahcers who do not have a class will control this process according to a set timetable

·        Personeel wat af is volgens rooster, beheer ook die beweging van leerders op die stoepe

·        Educators who do not have classes according to the timetable will also control the movement of learners outside classes on the corridors

·        Leerders se hande word by die badkamer ontsmet.

·        Learners must sanitise their hands at the bathroom

·        Wanneer die leerder in die klas kom word sy/haar hande ontsmet.

·        When the learner gets back to class, his/her hands will be sanitised again

 

4)    Pouse/Break

·        Leerders kan deur die binne hekke beweeg na die sportgronde.

·        Learners can go through the inside gates to the sports grounds

·        Geen fisiese aktiwiteite soos rugby of sokker nie.

·        No physical activities like soccer or rugby allowed during break

·        Personeel volgens rooster

·        Staff on duty according to timetable

1)    Beheer die leerders by die snoepie. Veilige afstand./ Control learners at tuck shop.  Safe distance

2)    Beheer die leerders by die badkamers./ Control learners at bathrooms

·        Indien die klok lui beweeg die leerders na die teerblad en die binne hekke word gesluit.

·        When the bell rings, learners move to the tarmac and inside gates are locked

·        SMT beheer die proses.

·        SMT controls the process

1)    Neem temperatuur. Word nie opgeteken./  Take temperature. Not recorded

2)    Ontsmet hande./ Sanitise hands

3)    Leerders beweeg weer deur die saal na die klasse./ Learners move to classes through the hall

4)    Leerders se hande word weer ontsmet by die klasse./ Learners’ hands are sanitised again before they enter classes

 

 

 

 

5)    Einde van die dag./ At the end of the day

·        Leerders se hande word ontsmet wanneer hulle die klasse verlaat.

·        Learners’ hands are sanitised when they leave the class

·        Onderwyser verlaat die klas en sluit dit.

·        Teachers leave the class and locks it

·        Die klasse word na skool ontsmet.

·        Classes are sanitised after school

·        Wanneer die leerders op die busse klim word hulle hande weer ontsmet.

·        When learners get onto buses, their hands will be sanitised again

·        Busse word ontsmet.(Mnr Scott)

·        Buses are sanitised ( Mr Scott)

1)    Nadat die leerders in die oggend afgelaai is./ After learners have been dropped off in the morning

2)    Nadat dit gebruik is deur die loop van die dag./ After being used during the day

3)    Nadat die leerders die middag afgelaai is./ After learners have been dropped off in the afternoon.

NB:  Geen sport of ekstra klasse nie. Volgens voorskrifte moet die leerders direk huis toegaan.

NB:  No sport or extra classes after school as per regulations.  All learners must leave the school premises directly after school and go home.

 

6)    Besoekers. / Visitors

1)    By die hek word.  / At the gate

·        Besonderhede in ‘n register aangeteken.Dit sluit in.

-         Naam

-         Adres

-         Kontakbesonderhede

Information will be recorded in a register.  This will include

Name

Address

Contact details

·        Temperatuur word geneem en aangeteken. Indien ‘n persoon se temperatuur te hoog is word hy/sy nie toegelaat nie.

·        Temperature will be taken and recorded.  If a person’s temperature is too high, he/she will not be allowed to enter the school grounds

·        Hande word ontsmet.

·        Hands will be sanitised

2)    Besoekers kan slegs kantoor toe gaan. By die deur word toegang beheer./ Visitors will only be allowed to go to the office. Stricts entry control at the office

3)    Slegs drie persone sal toegelaat word in die kantoor. /  Only THREE people will allowed in the office at a given time

4)    Besoekers se hande word weer ontsmet en moet ‘n masker dra. /  Visitors’ hands are sanitised again and they must wear a mask.

5)    Besoekers wat buite wag moet veilige afstand handhaaf./  Visitors waiting outside must adhere to safe social distance

6)    Ouers wat na die klerebank toe gaan moet eers by die kantoor aanmeld. Die klerebank het sy eie protokol./  Parents who want to go to the clothing store must also go to the office first.  The clothing store has its own protocols.

 

7)    Geen voertuie word op die gronde toegelaat nie./ NO vehicles will be allowed on the school grounds

8)    Aansoekvorms word by die hek gegee. Ingehandig by die kantoor. / Application forms will be available at the gate, but completed forms MUST be handed in at the offi ce

9)    Verantwoordelike persone/ Persons responsible:

Mnr D Chaka – Kantoor/ Office

Mnr W Williams – Hek/ Gate

 

 

 

7)    Busvervoer/ Bus transport

 

·        Die skool seker maak dat busse voor die begin van ‘n rit ontsmet word

·        The school will ensure that buses are cleaned and sanitised before any route commences

·        Leerders sal hulle hande moet ontsmet voor hulle in die bus klim

·        Learners’ hands will be sanitised before they get on the bus

·        Die bus sal nie met meer as ‘n 70% kapasiteit gevul word nie.

·        Buses will not be filled at more than 70% of their capacity

·        Die dra van maskers in die bus is verpligtend.

·        Wearing masks at ALL times will be COMPULSORY for everyone

 

8)    Hantering van siek leerders / Handling learners who are ill

 

·        Die skool het twee vertrekke vir siek leerders./ The school has two rooms for learners who are feeling ill

a)     Siekeboeg/ A sick-bay

b)    Isolasiekamer / An isolation room

·        Siekeboeg / Sick-bay

-         Leerders wat siek by die skool raak word na die siekekamer gestuur./ Learners who become ill at school will be sent to the sick-bay

-         Ouers word gebel om die leerder te kom haal./ Parents are phoned to fetch learners from school

-         Indien die leerder simptome van Covid 19 ervaar moet die leerder na die Isolasiekamer gestuur word./ If a learners has symptoms of Covid – 19, he/she will be sent to the isolation room.

·        Isolasiekamer / Isolation room

-         Slegs een leerder word in die isolasiekamer toegelaat./ Only one learner will be allowed in the isolation room

-         Ouers moet geskakel word om die leerder te kom haal./ Parents must be called to fetch the leaner immediately

-         Departement van Gesondheid moet ook in kennis gestel word./ The Department of Health must be alerted

-         Die Isolasiekamer moet elke keer nadat ‘n leerder daarin was, gereinig word/ The isolation room must be sanitised every time after a learner has been there

 

BRIEF AAN OUERS \ LETTER TO PARENTS

Search