EKSAMENROOSTER / EXAM TIMETABLE                                        2018

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

                       EKSAMENETIKET /  EXAM ETIQUETTE                      

Hoe tree jy op tydens die eksamen binne en buite die eksamenlokaal? 

How do you behave during the exams inside and outside the venue?

 

BUITE DIE EKSAMENLOKAAL:

 

1.       Die klok lui vir ‘n rede – tree onmiddellik aan sodra die klok lui. Val in jou ry in alfabetiese volgorde per vak per klas.  Bly stil in die rye en wag totdat die personeel jou laat instap.    The bell rings for a reason – fall in your rows immediately in alpahabetical order per class per subject.  Keep quiet in the rows and wait for the teachers to let you go into the exam venue.

2.       Geen ekstra tyd sal aan die einde van die sessie gegee word nie.  Beplan jou tyd en maak seker jy kry klaar binne die gegewe tyd.

          No extra time will be given at the end of the session.  Plan your time according to the length of the paper to ensure that you finish on time.

BINNE DIE LOKAAL / INSIDE THE VENUE

3.       Sodra jy in die lokaal instap bly jy stil. Jy gaan sit op jou plek en haal jou boeke uit om te begin leer.  Na pouse geld presies dieselfde reëls   As soon as you enter the exam room you must keep quiet. You sit at your designated desk and take out your books to start learning.  The same rules apply after break.

4.       Sodra jy ‘n vraestel ontvang mag jy onder GEEN omstandighede met enigiemand anders kommunikeer nie.  Dit sal as oneerlik beskou word indien jy met iemand anders kommunikeer.  Jy sal ‘n strafkaart ontvang en jou vraestel sal gekonfiskeer word.

          As soon as you receive your exam paper you are NOT allowed to communicate with any other person in any way. If you communicate with anyone else it will be seen as dishonesty.  You will receive a punishing card and your paper will be confiscated.

5.       Na afloop van die eksamen wag jy stil op jou plek totdat jou vraestel opgeneem word en jy toestemming kry om te verdaag.  Al lui die klok wag jy steeds stil totdat die personeel jou verdaag.

          After the exam has ended you wait at your table quietly until your paper has been taken up.  You remain quiet at your desk till the teachers dismiss you regardless of whether the bell has rung.

6.       Indien jy pouse kry en daar reeds ander leerders skryf gaan sag uit , neem die ander leerders wat ook eksamen skryf in ag.

          If you have a break while other learners are already writing, go out quietly and take other learners into consideration.

 

 

ALGEMEEN / GENERAL

7.       Maak seker dat jy alle skryfbehoeftes wat jy nodig het saambring en dit nie nodig is om by ander leerders te leen nie.

          Please ensure that you bring along all necessary stationary and that it will not be necessary to borrow from other learners.

8.       GEEN selfone in die eksamenlokaal nie.  Indien ‘n selfoon in jou besit gevind word sal dit geneem word en in die kluis toegesluit word tot na afloop van die eksamen.

          NO cellphones allowed in the exam venue.  If a cellphone is found in your possession, it will be taken and locked in the safe until the end of the exam.

9.       Indien jy op ‘n sekere dag opstel en brief skryf bring leerwerk vir die volgende dag saam sodat jy iets het om te leer.

          If you write essay and letter on a certain day bring along books to learn for the next day’s exam.

10.     Hou by die netheidsreëls en geen eet en drinkgoed word in die eksamenlokaal toegelaat nie.

          Keep to the neatness rules and no eating and drinking allowed in the exam venue.

11.     Indien jy aan oneerlikheid skuldig bevind word of op enige manier met ‘n ander leerder kommunikeer terwyl jy nog ‘n vraestel het of wag dat die vraestelle opgeneem word, kan een van die volgende reëls geld:  Jy kan ‘n laer punt vir die vraestel kry, jy kan ‘n druippunt kry of jy kan NUL vir die vraestel ontvang.

          If you are found guilty of dishonesty or if you communicate in any way with another learner while you still have a paper with you or while you are waiting for papers to be taken in by the staff ONE of the following rules can apply:  You can receive a lower mark for the paper, you can obtain a fail mark for the paper or you can get ZERO for the paper.

12.     Wees betyds vir die eksamen.  Indien jy laat kom sonder geldige rede of nie tydens die eerste sessie van die eksamen by die skool is nie, sal jy nie toegelaat word om die vraestel te skryf nie.

          Be on time for the exams.  If you are late without good reason or if you are not present for the first session of the exam, you will not be allowed to write the paper.

 

NB:   The following are examples of Academic Dishonesty:

-       Looking at another learner’s paper during the exam.

-       Copying from another learner’s exam paper.

-       Using signals to obtain answers from others.

-       Using notes or textbooks during the exams.

-       Using your cell phone during the exam.

-       Talking to another learner during the exam.

 

Ons vra elkeen se samewerking in hierdie verband.  Dit wys dat jy omgee vir jouself en ook ander leerders in ag neem.

 

We ask your co-operation in this regard.  It will show that you care for yourself and that you also take others into consideration.